การสั่งซื้อสำเร็จ

รายละเอียดที่สั่งซื้อ


เข้าสู่ระบบ  


สามารถใช้ อีเมล์ และ รหัสผ่าน ชุดเดียวกันกับเว็บไซต์ในเครือ kaitorasap.com ได้

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก  

* รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร


* ยืนยัน รหัสผ่าน ต้องตรงกับรหัสผ่านข้างบน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

บทนำ

         เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า เนื้อความสาระอื่นๆ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เนื้อหาสาระ’) และเครื่องหมายทางการค้า เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้

 

         บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

 

         การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

 

         ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์นี้ได้ทันที หรือแจ้งติดต่อ info@kaitorasap.com

 

เครื่องหมายการค้า

        เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมาย คำว่า Kaitorasap.com เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง

        บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.kaitorasap.com รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพ ข้อมูลประกอบ บทความ เนื้อหา ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ และรวมถึงรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนงานออกแบบกราฟฟิค เทมเพลท ส่วนประกอบรวมทั้งหมด

 

การส่งคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้า / การคืนเงิน / การยกเลิกสินค้า

         ผู้ซื้อจะต้องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึง กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะต้องมีอำนาจเหนือกว่าข้อกำหนดการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ขายที่เชื่อมโยงกับเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ ถ้า:

 1. สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ
 2. การคืนสินค้านั้นต้องแจ้งให้ทางผู้ขายทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หากมีการแจ้งเกินระยะที่กำหนดไว้ทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการแม้ในกรณีใดก็ตาม
 3. หากมีการคืนสินค้าภายใน 7 วัน ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด มีสิทธ์ที่จะพิจรณาราคาสินค้าหากมีการใช้และเสื่อมสภาพไปในบางส่วน
 4. หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสิ้น และจะไม่มีการแก้ไขไดๆทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ทำการยกเลิกสิ้นค้าก่อนวันจัดส่งสิ้นค้า ทางบริษัทจะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
 6. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกอย่าง เช่น ค่าจัดส่งไปกลับสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ซื้อเท่านั้น
 7. ในกรณีที่ทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าแต่ผู้ขายไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องเหลืออยู่ในสต็อก การเปลี่ยนสินค้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
 8. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องจากการขอเปลี่ยนสินค้า เว้นแต่จะขอเปลี่ยนเนื่องมาจากสินค้ามีตำหนิ เมื่อเกิดกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งไปกลับที่สืบเนื่องมากจากสินค้ามีตำหนิ
 9. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้ซื้อนั้นเสียหายเป็นผลมาจากการจัดส่งของบริษัทจัดส่งที่จัดขึ้นโดยผู้ขาย
 10. ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถยืนยันข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้หรือไม่สามารถจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ยืนยันจากบริษัทแล้ว ทางบริษัทอาจยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากคำขอของผู้ซื้อ จากกรณีนี้การชำระเงินจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบริษัทที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ
 11. ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่าคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อนั้นไม่สมเหตุสมผล บริษัทจะขอยกเลิกคำขอและจ่ายเงินคืน
 12. การคืนเงินสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะคืนให้ได้เมื่อยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้
 13. สมาชิกอาจยกเลิกการซื้อก่อนที่สินค้าจะจัดส่งมาได้ หากขอยกเลิกขณะที่สินค้ากำลังจัดส่ง คำขอนั้นจะดำเนินการผ่านกระบวนการการคืนสินค้า (ไม่ผ่านกระบวนการการยกเลิกสินค้า)

 

วิธีส่งมอบสินค้า

 1. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด จะถือว่าการซื้อขายเป็นโมฆะในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้มาตามนัด
 2. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่ในกรณีที่จะส่งมอบสินค้าถ้าตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อไม่ตรงตามบัตรประชาชนในวันที่พนักงานของบริษัท
 3. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด จะไม่ขอรับทํารายการใดๆในกรณีที่ข้อมูลของผู้ซื้อไม่ตรงกับทางบัตรเครดิตที่ผู้ซื้อนํามาชําระ
 4. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด แนะนําให้ทางผู้รับสินค้าตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดก่อนทําการเซ็นรับสินค้า

 

การลงทะเบียนใช้บริการ

         ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.kaitorasap.com ตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด กับท่านสมาชิกเว็บไซต์ โดยที่หากมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้กับบริษัทไว้ ท่านตกลงที่จะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านช่องทางเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ที่อยู่ในเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

บทนำ

         เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า เนื้อความสาระอื่นๆ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เนื้อหาสาระ’) และเครื่องหมายทางการค้า เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้

 

         บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

 

         การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

 

         ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์นี้ได้ทันที หรือแจ้งติดต่อ info@kaitorasap.com

 

เครื่องหมายการค้า

        เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมาย คำว่า Kaitorasap.com เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง

        บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.kaitorasap.com รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพ ข้อมูลประกอบ บทความ เนื้อหา ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ และรวมถึงรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนงานออกแบบกราฟฟิค เทมเพลท ส่วนประกอบรวมทั้งหมด

 

การส่งคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้า / การคืนเงิน / การยกเลิกสินค้า

         ผู้ซื้อจะต้องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึง กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะต้องมีอำนาจเหนือกว่าข้อกำหนดการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ขายที่เชื่อมโยงกับเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ ถ้า:

 1. สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ
 2. การคืนสินค้านั้นต้องแจ้งให้ทางผู้ขายทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หากมีการแจ้งเกินระยะที่กำหนดไว้ทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการแม้ในกรณีใดก็ตาม
 3. หากมีการคืนสินค้าภายใน 7 วัน ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด มีสิทธ์ที่จะพิจรณาราคาสินค้าหากมีการใช้และเสื่อมสภาพไปในบางส่วน
 4. หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสิ้น และจะไม่มีการแก้ไขไดๆทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ทำการยกเลิกสิ้นค้าก่อนวันจัดส่งสิ้นค้า ทางบริษัทจะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
 6. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกอย่าง เช่น ค่าจัดส่งไปกลับสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ซื้อเท่านั้น
 7. ในกรณีที่ทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าแต่ผู้ขายไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องเหลืออยู่ในสต็อก การเปลี่ยนสินค้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
 8. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องจากการขอเปลี่ยนสินค้า เว้นแต่จะขอเปลี่ยนเนื่องมาจากสินค้ามีตำหนิ เมื่อเกิดกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งไปกลับที่สืบเนื่องมากจากสินค้ามีตำหนิ
 9. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้ซื้อนั้นเสียหายเป็นผลมาจากการจัดส่งของบริษัทจัดส่งที่จัดขึ้นโดยผู้ขาย
 10. ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถยืนยันข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้หรือไม่สามารถจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ยืนยันจากบริษัทแล้ว ทางบริษัทอาจยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากคำขอของผู้ซื้อ จากกรณีนี้การชำระเงินจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบริษัทที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ
 11. ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่าคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อนั้นไม่สมเหตุสมผล บริษัทจะขอยกเลิกคำขอและจ่ายเงินคืน
 12. การคืนเงินสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะคืนให้ได้เมื่อยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้
 13. สมาชิกอาจยกเลิกการซื้อก่อนที่สินค้าจะจัดส่งมาได้ หากขอยกเลิกขณะที่สินค้ากำลังจัดส่ง คำขอนั้นจะดำเนินการผ่านกระบวนการการคืนสินค้า (ไม่ผ่านกระบวนการการยกเลิกสินค้า)

 

วิธีส่งมอบสินค้า

 1. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด จะถือว่าการซื้อขายเป็นโมฆะในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้มาตามนัด
 2. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่ในกรณีที่จะส่งมอบสินค้าถ้าตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อไม่ตรงตามบัตรประชาชนในวันที่พนักงานของบริษัท
 3. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด จะไม่ขอรับทํารายการใดๆในกรณีที่ข้อมูลของผู้ซื้อไม่ตรงกับทางบัตรเครดิตที่ผู้ซื้อนํามาชําระ
 4. ทาง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด แนะนําให้ทางผู้รับสินค้าตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดก่อนทําการเซ็นรับสินค้า

 

การลงทะเบียนใช้บริการ

         ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.kaitorasap.com ตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัท เอ ดับบลิว ดี เทเลคอม จำกัด กับท่านสมาชิกเว็บไซต์ โดยที่หากมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้กับบริษัทไว้ ท่านตกลงที่จะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านช่องทางเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ที่อยู่ในเว็บไซต์


ติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับขายโทรศัพท์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 บริษัทเยลโล่สตาร์ 88 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105550023244